Wnioski do pracy wychowawczej klasa 6

Pobierz

Znaczna większość uczniów tej klasy jest ambitna i chętnie uczestniczy w życiu klasy.egzaminów próbnych, testów diagnostycznych.. Zajęcia warsztatowe dla uczniów kl. II n/t szacunku, koleżeństwa, przestrzegania obowiązujących zasad - odpowiedzialna W. Marczak.. Uczniowie chętnie pracują na zajęciach lekcyjnych, biorą aktywny udział w lekcjach.Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy: • Należy wzmacniać mocne strony grupy.. Wykorzystywać programy multimedialne do nauki na zajęciach fabryki wiedzy 4.. Stosować metody pracy odpowiednie do predyspozycji uczniów poszczególnych klas.. Podnieść rangę pracy w Samorządzie Uczniowskim; uświadamiać uczniom konieczność prezentowania wzorowej postawy uczniowskiej jako członka RSU.Plan pracy wychowawczej dla klasy VI Wychowawca: mgr Katarzyna Rzepecka Program wychowawczy dla klasy VI opracowano na podstawie Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej w Bolechowicach.. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią.. Edukacja1.. Będzie zachowywała normy panujące w szkole.WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY - dalsze stymulowanie rozwoju dzieci i przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego - rozwijanie twórczej wyobraźni poprzez działania plastyczne, muzyczne i teatralne, - dalsze wdrażanie dzieci do stosowania się do norm i zasad panujących w grupie, - prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi mającymi trudności w opanowaniu materiału programowegoWNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: 1..

Wnioski do dalszej pracy.

• Należy rozwijać społeczną sferę u dzieci, szczególnie związaną z funkcjonowaniem w grupie oraz emocjonalną sferę związaną z radzeniem sobie z przeżywaniem emocji w10.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Rozwijać umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz wykorzystywania ich w procesie zdobywania wiedzy.. Lubi uczestnictwo w zabawach muzycznych.. Wnioski/plany do dalszej pracy dydaktyczno - wychowawczejW rozmowach z dzieckiem odwołuję się do norm społecznych, formuły grzecznościowej, szacunku dla innych, szacunku dla miejsca.. Stale motywować uczniów do nauki.. Konstrukcja programu pozwala na rozszerzenie celów edukacyjnych i sposobów ich realizacji.. Wychowawca klasy : …………………….. KLASA PIERWSZA pracowała z podręcznikiem " Nasz Elementarz" MEN Marii Lorek i Lidii Wollman, oraz " Ćwiczeniach z pomysłem" WSIP.Wniosek: Nauczyciele współpracują ze sobą w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych i ich zdaniem osiągają zamierzone efekty.. Rok szkolny 2015-2016.. Rozwijać umiejętności nabyte na lekcjach 6.Podgląd treści.. Wykorzystywanie aktywnych metod pracy w przygotowaniu dziecka do nauki czytania 2. Wdrażanie zasad bezpieczeństwa 3.. Są oneWniosek pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna* o zwolnienie ucznia ..

Motywować uczniów do systematycznej pracy.

Analiza wyników sprawdzianów, testów, diagnoz, pozwala również nauczycielom na wymianę doświadczeń.. Wykorzystanie w pracy z dziećmi nowoczesnych środków dydaktycznych i sprzętuMocne i słabe strony w pracy dydaktycznej, wnioski do pracy w następnym roku szkolnym: REALIZACJA PLANU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY I KLASY (formy realizacji) Praca wychowawcza.. 4Sprawozdanie i ewaluacja pracy zespołu wychowawców klas IV- V w ZGSP w Pawłowiczkach Głównymi zamierzeniami działalności zespołu jest: • Kształtowanie pozytywnych postaw wśród uczniów • Integracja międzyklasowa • Wpajanie dobrych zasad ogólnie przyjętego współżycia w grupie • Efektywna realizacja zadań wynikających z planów dydaktycznych i wychowawczych • Rozwijanie wartości i umiejętności związanych z priorytetami szkoły • Wzbogacanie własnego .wnioski - Zachęcać dzieci do budowania dłuższych wypowiedzi, w związku z powtarzającym się często wypowiadaniu jednym słowem na dany temat czy zadane pytanie.. Rozwijać umiejętności porozumiewania się i zdolności rozumowania.. Indywidualizować pracę uczniów 5. więź emocjonalna z nauczycielami, integracja grupy; 2. otwartość i spontaniczność w wrażaniu emocji i nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, śmiałość w występach publicznych; 3. odczuwanie przynależności do grupy, staranie się przestrzegania zasad i norm grupowych, współpraca podczas zabaw tematycznych, dowolnych;W stosunku do kolegów z klasy jest koleżeński chętnie pożycza przybory szkolne..

Motywowanie uczniów do nauki i pracy nad sobą.

Na bieżąco wdrażać Programy naprawcze.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Starać się stosować pracę w grupach.. Jeżeli ten obszar będziemy rozwijać to myślę, że dziewczynka poczuje wewnętrzny spokój i chętniej będzie brała udział w zajęciach grupowych, a nie tylko indywidualnych.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Wnioski do pracy w nowym roku szkolnym określone przez nauczycieli i wychowawców klas: indywidualizacja pracy z uczniem słabym indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym motywowanie uczniów do systematycznej nauki i osiągania dobrych wyników w nauce motywowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia dodatkoweSprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-.. - Nadal prowadzić ćwiczenia grafomotoryczne, dla usprawnienia umiejętności grafomotorycznych.WNIOSKI DO PRACY: Należy: 1.. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez realizację programu "Dziecięca matematyka" Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej; 4..

Sprawozdanie z pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej klasa I SP.

Wszelkiego rodzaju wnioski nasuwające się w trakcie analizy są zapisane i realizowane przez wszystkich nauczycieli.. Protokół z prac komisji rozpatrującej zastrzeżenia rodziców (opiekunów prawnych) ucznia dotyczących .. (imię i nazwisko, klasa ) z realizacji zajęć; wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych * na czas .ANALIZA I WNIOSKI Z PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNO - OPIEKUŃCZEJ Gr I 2,5;3;4 latki Wychowawcy grupy: mgr Monika Buziak - Halberda mgr Marlena Rynowska-Wołos mgr Małgorzata CieślaAnalizowałam wyniki, wyciągałam wnioski, a na konsultacjach informowałam rodziców o mocnych stronach dziecka i o zauważonych potrzebach.. Podczas pracy zdalnej zapisywać zadania domowe w jednym miejscu (np. dziennik elektroniczny), tak by było widoczne obciążenie nauką uczniów.. Uzasadniać wystawiane oceny.. Zadbać o sprzęt komputerowy i szybki Internet (zadanie szkoły - miarę możliwości).. Cykl zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne dla uczniów kl. III bnauczycieli, monitorowania, diagnoz, sprawozdań nauczycieli i wychowawców obejmuje: 1) Obszar I-ewaluacja 2) Obszar II- kontrola, w tym: a) analiza i wnioski z obserwacji zajęć i uroczystości szkolnych b) analiza i wnioski z kontroli dokumentacji szkolnej, c) analiza pracy opiekuńczo- wychowawczej i profilaktycznej szkoły oraz Obszar badania: Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.. porównawczej przyrostu wiedzy uczniów.. Wnioski do dalszej pracy: Należy stosować ćwiczenia usprawniające poprawną pisownie; znajomość części mowy; Usprawniać znajomość tabliczki mnożenia.. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW: -rozmowy, -gry i zabawy, -pogadanki,Wnioski do pracy 1.. Po próbnym teście kompetencji klas II w roku szkolnym 2008/2009 dokonać analizy .. Oceniać systematycznie 4.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Realizacja dodatkowych czynności: - prace w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej szkoły - prace w zespole ds. regulaminu rad pedagogicznych 8.. Wniosek: Wszyscy nauczyciele zadeklarowali, że pomagają sobie nawzajem w dokonywaniu6.. Wnioski do pracy w II semestrze : - dalsze kształtowanie wyżej wymienionych obszarów - w dalszym ciągu, wdrażanie dzieci do stosowania się do norm i zasad panujących w grupieReferat dla rodziców uczniów kl. II - III odpowiedzialna W. Marczak.. Edukacja muzyczna -zwracanie uwagi dziecka na różne elementy muzyki -zachęcanie ucznia do podejmowania prób grania na instrumentach -stosowanie ćwiczeń rozwijających poczucie rytmu w muzyce Chętnie podejmuje próby wspólnego śpiewania piosenek, wybiórczo zapamiętuje ich teksty.. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych: Kultywowanie tradycji szkolnej: Integracja (reintegracja) zespołu .W klasie I zrealizowano 35 jednostek lekcyjnych w ramach podstawy programowej 7..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt