Przykładowy opis faktury rpo wsl

Pobierz

Załącznik nr 2 do Sprawozdania - uwagi do Projektu RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) w zakresie EFFR Strona 1Przykładowy opis faktury lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej dla Beneficjentów PROW 2014-2020; Informacja monitorującą z realizacji biznesplanu (IMRB) / Informacja po realizacji operacji (IPRO) RPO.. Pojęcie kwalifikowalności wydatkówWnioski o płatność RPO WSL 2014-2020 - dokumenty Dofinansowanie w formie zaliczki, wypłacane jest beneficjentowi pod warunkiem: max 95 % dofinansowania wykazanego w umowie o dofinansowanie; na 3 najbliższe m-ce, bezpośrednio po miesiącu, w którym został złożony do IZ RPO WSL wniosek o udzielenie zaliczki; podpisana umowa z wykonawcą na tą część zakresu realizacji projektu, którego dotyczy wniosek o zaliczkę; przedstawienie metodologii wyliczenia kwoty wnioskowanej .Wzór opisu do faktury50 KB Główny Punkt Informacyjny w Łodzi ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź pn. 8.00-18.00, wt.- pt. 8.00-16.004 Do wniosku o płatność należy dołączyć: kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej; kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac; kopie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów z podaniem miejsca ich składowania (dotyczy to przypadku gdy zakupione urządzenia nie zostały jeszcze zamontowane);Przedstawiamy Instrukcję realizacji projektów w osi priorytetowej X Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020 , która określa zasady korzystania ze środków PT RPO WP 2014-2020, wskazuje podmioty uprawnione do wnioskowania o środki PT, określa sposób przygotowania, oceny, realizacji i rozliczania projektów, stanowi materiał pomocniczy dla beneficjentów.Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata î ì í ð- ì î ì w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wersja 2.0..

(lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku) Pierwsza strona faktury/innego dokumentu.

Główny Punkt Informacyjny w Regionie Al.. Odsłony: 6591 Znajdź punkt informacyjny.. Rewitalizacja; Ważne informacje dla beneficjentów; Inwestycje w obiekty kulturalne; Odnawialne źródła energii; EdukacjaZałącznik nr 2 do Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 bankowe na zwroty od Beneficjentów RPO z dotacji otrzymanych z WUP w Rzeszowie Drukuj Szczegóły Kategoria: Rozliczaj projekt.. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji (…)".Zobacz wzory dokumentów.. Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2007-2013, 2.PRZYKŁADOWY OPIS FAKTURY/INNEGO DOKUMENTU KSIĘGOWEGO O ROWNOWAŻNEJ WARTOŚI DOWODOWEJ przedstawianej we wniosku o płatnośd składanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (z wyłączeniem Działania 1.1 , 1.2, 1.3 i 1.4 Priorytetu 1, Działania 5.1 i 5.3 Priorytetu 5, Priorytetu 10)Na oryginale każdej faktury lub dokumencie o równoważnej wartości dowodowej należy umieścić opis zgodnie z wzorem jaki będzie beneficjentowi udostępniony RPO WSL..

... kopię faktury, rachunku lub innego równoważnego dowodu księgowego wystawionego zgodnie z przepisami ...

PRZYKŁADOWY OPIS FAKTURY.. Na pierwszej stronie oryginału (przed skopiowaniem/skanowaniem go na potrzeby wniosku o płatność) należy dokonać zapisu:PRZYKŁAD OPISU FAKTURY (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku) Pierwsza strona faktury/innego dokumentu: Na pierwszej stronie oryginału (przed skopiowaniem go na potrzeby wniosku o płatność) należy dokonać dwóch zapisów: 1.. Ponad 130 uczestników konferencji on - line, zorganizowanej przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, poznało warte wstępnie 277 mln euro plany, dotyczące wsparcia edukacji, spraw społecznych, zdrowia i rynku pracy w Programie Regionalnym dla Woj.RPO WSL Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 2017r.. W maju br. rozpoczynamy cykl szkoleń on-line współfinansowanych z RPO WSL 2014-2020. .. IP RPO WSL - WUP dokonywać będzie monitoringu co najmniej 3% umów zawartych pomiędzy Operatorami, a przedsiębiorcami w danym roku obrachunkowym.. rpo województa lodzkiego opublikwoało taki wzór25) każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią organizacji oraz "zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności..

RPO WSL 2014-2020 (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku) Pierwsza strona faktury/innego dokumentu.

Błędy wynikające ze stosowania nieaktualnej instrukcjiBilanse i prognozy, czyli kończymy RPO 2014-2020 i tworzymy Program na lata 2021-2027 16 marca 2021.. Faktura lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej powinien zostać opisany przed wykonaniem kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.WZÓR DLA OPISU FAKTURY.. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17 747 64 82 .Załącznik do Uchwały Nr 1994/171/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19 lipca 2012 roku Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lataNiniejsza instrukcja ma na celu ułatwienie wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.. Na każdym etapie, począwszy od starania się o wsparcie unijne, a skończywszy na rozliczeniu/zamknięciu projektu, należy korzystać ze wzorów .1 Rozliczanie projektu EFRR współfinansowanego ze środków RPO WSL na lata Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego / Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / 20 marca 2018 r. 2 Ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych Art. 19 Wniosek o płatność, w ramach którego beneficjent 1) wnioskuje o przekazanie dofinansowania w formie zaliczki lub refundacji i/lub .Strona RPO 2007-2013 Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz budżetu samorządu województwa.Przykładowy opis faktury lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej dla Beneficjentów PROW 2014-2020..

... faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej wraz z_dowodami zapłaty, umowy z personelem projektu, oświadczenie ... • umieszczania opisu projektu na stronie internetowej, w przypadku .

.Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL 5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 CZĘŚĆ PIERWSZA ZASADY OGÓLNE 1. dla projektów dofinansowanych z EFRR w ramach .. Rusza cykl darmowych szkoleń on-line.. na stronie internetowej powinny byc wzory opisu.. Informujemy o wprowadzonych przez Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020 dodatkowych regulacjach w projektach w których podatek VAT jest .6.. Wniosek należy wypełnić w Lokalnym Systemie Informatycznym, który jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach RPO WSL.Opis systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt