Pojęcie i rodzaje podatków

Pobierz

Wyróżniamy podatki dochodowe (PIT, CIT), konsumpcyjne (akcyza, VAT), podatki majątkowe (podatki spadkowe, podatki od posiadanego majątku).. Mianem podatków nazywamy świadczenia pieniężne osób fizycznych i jednostek gospodarczych na rzecz władzy publicznej o charakterze przymusowym, bezzwrotnym, nieodpłatnym i ogólnym.Wiele osób ma pewne pojęcie na temat kwestii finansowych, jeśli jednak zaczynają się rozmowy dotyczące podatków, to wiedza obywatela ogranicza się często do tego, że wie, iż musi go płacić.. Przez daniny publiczne rozumie się: wszelkie formy przejmowania wartości materialnych bądź usług przez państwo od mieszkańców jego terytorium oraz różnego rodzaju organizacji, działających lub mających siedzibę na tym terytorium.. Płatnik - osoba/instytucja zobowiązana do odprowadzenia (wpłacenia) należnego podatku do Urzędu Skarbowego.. W Polsce tak jak w innych krajach na przestrzeni wieków podatek przybierał różne formy w zależności od jego przeznaczenia.klasyfikacja podatków w polskim systemie podatkowym, o której należy wspomnieć jest także podział ze względu na wysokość stawki podatkowej.. Podatek jest: - świadczeniem pieniężnym - określany, wymierzany i płacony w pieniądzu, w odróżnieniu od świadczeńPowyższa definicja nie do końca jednak odpowiada temu, co pod tym pojęciem rozumie ustawodawca..

Obecnie w Polsce wyróżniamy 17 rodzajów podatków.

Oprócz tego określimy również ich główne znaczenie w systemie finansowo-prawnym rosyjskiego .Pojęcie specjalnego systemu opodatkowania.. Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo, jakie cechy mają źródła prawa podatkowego i przepisów podatkowych oraz jakie zasady w nich realizują.. System podatkowy W szerokim znaczeniu w skład systemu podatkowego wchodzą również.. M. Gaudement, Finanse publiczne, Warszawa 1990; H. M. Ferdinand .Jak każda inna gałąź prawa, podatek ma pewną listę źródeł, z których czerpane są fundamentalne zasady, a zasady są na nich oparte.. Podatki dochodowe.. Na dodatek z podatków zwolnione były generalniePojęcie podatku Podatek to obowiązkowe świadczenie na rzecz państwa, nie wiążące się bezpośrednio z żadnymi korzyściami.. Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce Zasada rządząca podatkiem dochodowym jest bardzo prosta - jeżeli dana osoba zarabia, a więc otrzymuje wynagrodzenie lub osiąga zysk z prowadzonej przez siebie działalności .Pojęcie prawa podatkowego i jego źródła Rodzaje dochodów budżetowych Pojęcie podatku, opłaty i dopłaty Zasady prawa podatkowego Elementy konstrukcji podatku Funkcje podatków Klasyfikacja podatkówRozdział I.. Pieniądze uzyskane z podatków to podstawowy dochód zasilający budżet państwa..

Aktualnie w Polsce wyróżniamy kilkanaście rodzajów podatków.

Uwagę poświęcono również ustawodawstwu regulującemu stosunki prawne .Pojęcia związane z podatkami Podatnik - osoba zobowiązana do płacenia podatku.. Podatki dzielą się na: bezpośrednie - nałożone na dochód lub majątek podatnika, np. podatek dochodowy, gruntowy, spadkowy; pośrednie - nakładane na przedmiot spożycia, np.Rodzaje podatków Podatki bezpośrednie.. Większość spośród nich to podatki bezpośrednie, takie jak: podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości,Do podatków bezpośrednich zalicza się podatki dochodowe i podatki majątkowe Podatki pośrednie, typ podatków, których konstrukcja rozdziela podmiot gospodarczy zobowiązany do ich naliczenia i zapłacenia od podmiotu, który ponosi ich faktyczny ciężar ekonomiczny.. Akt normatywny ustanawia pojęcie, rodzaje i strukturę stosunków prawnych w zakresie podatków.Wszystko to zostanie omówione później.2 2 Rozdział I.. Mowa tutaj o takich rodzajach podatków jak kwotowy, proporcjonalny, procentowy, progresywny, degresywny oraz regresywny.Artykuł szczegółowo opisuje pojęcie podatków, windykacji, ich rodzajów, znaków i podstawowych elementów, określa rolę tych płatności w działalności gospodarczej i finansowej naszego państwa..

Płatnikami podatków mogą być osoby fizyczne i prawne.

Podatki można podzielić także na pośrednie (np.Podatki samorządowe to podatki, które wpływają wyłącznie do budżetów samorządów terytorialnych.. zm.) do podatków i opłat lokalnych zaliczyć należy: - podatek od nieruchomości, - podatek od środków .Pojęcie i cechy charakterystyczne podatku dochodowego.. Kilka słów na temat tego, czym jest system podatkowy, jakie zasady są mu posłuszne i jakie funkcje wykonuje.. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT - Personal Income Tax), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT - Corporate Income Tax), Podatki dotyczące własnościRodzaje podatków.. Podatki bezpośrednie: podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości,Pojęcie i rodzaje podatków Państwo oddziałuje na gospodarkę poprzez różne dźwignie gospodarczych.Podatki można nazwać jedną z głównych dźwigni, w którym regulacja ekonomiczna gospodarki.W związku z tym dla najlepszej realizacji funkcji regulacyjnych wykorzystuje różne rodzaje podatków.• podatków, • traktowanych osobno wpływów z Prus Królewskich i z księstw len-nych: Prus Książęcych i Kurlandii, • z ceł [Bardach, Leśnodorski, Pietrzak, 1987, s. 65]..

Do tego typu podatków należą te, które obciążają bezpośrednio podatnika.

Wśród nich możemy wyróżnić: podatek rolny, po- datek leśny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz wpływy z karty podatkowej.Obecnie uznaje się, iż podatki są świadczeniami pieniężnymi, jednakże w historii znane są również podatki świadczone w innych niż pieniądz dobrach.. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r., nr 121, poz. 844 z późn.. Podatki stanowiły dochód niestały, ponieważ uchwalane były przez Sejm na rok, czasem na kilka lat.. Pojęcie podatku Literatura: M. Bouvier, Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podat- ku, Warszawa 2000; D. Gajewski, Wpływ wybranych instrumentów prawnopo- datkowych na politykę optymalizacji opodatkowania holdingów międzynarodo-wych, Warszawa 2012; N. Gajl, Teorie podatkowe w świecie, Warszawa 1992; P.. Urząd Skarbowy - urząd odpowiedzialny za przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie podatków oraz dokumentacji z nimi związanych, SPR.Pojęcie podatku jest zdefiniowane w art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: o.p.) Ta definicja legalna została zbudowana na gruncie wcześniejszych ustaleń doktrynalnych.. Wiąże się to z założonym przez ustawodawcę zjawiskiem doliczania podatków pośrednich przez sprzedawcę do ceny produktu (w sposób ukryty lub jawny), w rezultacie czego faktycznie (choć pośrednio) ich ciężar .Wysokość i rodzaje podatków określają przepisy.. Płacimy je, czasem nawet nie do końca zdając sobie z tego sprawę (np. podczas codziennych zakupów).. Specjalny system podatkowy to system pobierania płatności od podatników do budżetu, który ustalany jest zgodnie z procedurą przewidzianą w Ordynacji podatkowej Federacji Rosyjskiej i innych aktach prawnych.Te specjalne reżimy mogą przewidzieć, że procedura obliczania zobowiązań płatniczych, które różni się od standardowej, aw .Prace magisterskie na temat Klasyfikacja Podatków I Ich Charakterystyka Wyszukaj tematy o Klasyfikacja Podatków I Ich CharakterystykaArtykuł 2 dotyczy regulacji stosunków władzy w tworzeniu, wprowadzaniu i dalszym pobraniu opłat, składek i podatków.. W polskim systemie podatkowym rozróżniamy następujące rodzaje podatków dochodowych: - od osób .System podatkowy państwa stanowi zbiór reguł, zasad, sposobów i instytucji ustalania i pobierania podatków od podmiotów gospodarki rzeczowo-pieniężnej, np. przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, podmiotów zagranicznych.Innymi słowy: System podatkowy to zestaw podatków wzajemnie ze sobą zintegrowanych i obowiązujących w danym państwie w określonym czasie.W pierwszym artykule z cyklu wyjaśniona zostanie istota podatków dochodowych oraz zaprezentowane zostaną ich rodzaje.. Podstawowe pojęcia i instytucje podatków oraz prawa podatkowego 4 Pojęcie daniny jest szersze od pojęcia podatku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt